OTVORENÝ PRÍSTUP

K FINANČNÝM DÁTAM

PREHĽADY · GRAFY · ŠTATISTIKYOčkovacia prémia

Každý, kto sa už dal, alebo sa ešte len dá zaočkovať, bude môcť získať finančnú výhru. Princíp očkovacej prémie je jednoduchý. Osoba by mala byť zaočkovaná, následne sa zaregistruje a bude zaradená do žrebovania o finančné výhry. Dôležité je, že do očkovacej prémie sa môžu zapojiť všetci zaočkovaní, bez ohľadu na to, kedy a aká vakcína im bola podaná.

Poskytovanie informácií

V tejto časti nájdete viacero informačných zoznamov, ktoré finančná správa zverejňuje. Môžete si prezrieť napr. zoznam daňových subjektov s oslobodením dane z príjmu, držiteľov certifikátu schváleného hospodárskeho subjektu, zoznam regulovaných osôb či zoznam daňových subjektov s odpočtom výdavkov na výskum a vývoj.

Nedoplatky, vymáhanie a exekúcie

V tejto časti nájdete informácie o počtoch daňových dlžníkov, objeme vymožených nedoplatkov, sumáre vydaných rozhodnutí o začatí exekučného konania ako aj informácie o nedoplatkoch  z colného konania a spotrebných daní. Dozviete sa tiež koľkým subjektom sme zaslali výzvu na úhradu nedoplatkov, koľko z nich zaplatilo načas a koľko subjektov lehotu nestihlo.

Daňové a colné príjmy

Výber daní a cla zabezpečujú daňové a colné úrady. Ide o spoločný príspevok na podporu spoločnosti. Pozrite si údaje o napĺňaní štátneho rozpočtu SR podľa typu daní, v rámci jednotlivých colných úradov ako aj prevody podielu dane z príjmov fyzických osôb do rozpočtov obcí a VÚC.

Výkon správy daní

Správa daní zahŕňa množstvo činností a procesov v oblasti DPH, dane z príjmov fyzických či právnických osôb, dane z motorových vozidiel či spotrebných daní. V tejto časti nájdete informácie týkajúce sa  registrácii daňových subjektov, systému eKasa, štátnej pomoci či účtových výkazov.

Výkon správy cla

Clo je povinnou platbou pri kontrole toku tovaru z nečlenských krajín Európskej únie s cieľom chrániť ekonomické záujmy a zdravie a bezpečnosť občanov tohto priestoru. Výnosy z colných príjmov, počty vydaných colných vyhlásení či kontrolných prepravných povolení v dovoze, vývoze aj tranzite nájdete v tomto priečinku.

Daňová kontrola

Preverovanie skutočností rozhodujúcich pre správne určenie dane podľa platnej legislatívy je dôležitou úlohou finančnej správy. V tejto časti vám prinášame štatistické údaje týkajúce sa výkonu daňových kontrol. Získate prehľad o počte a typoch daňových kontrol, ktoré finančná správa realizuje, vydaných vyrubovacích rozkazoch, sume nálezov a o udelených sankciách.

Finančná správa

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a cla. Tvoria ju Finančné riaditeľstvo SR, colné úrady, daňové úrady a Kriminálny úrad finančnej správy. Úlohou finančnej správy je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a Európskej únie, ochrana ekonomických záujmov štátu a ochrana výdavkovej časti štátneho rozpočtu SR. Finančná správa je proklientskou inštitúciou. Neustále pracuje na modernizácii a elektronizácii procesov s cieľom zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb občanom aj podnikateľom.


Štatistika počtu návštevníkov webu "Portál finančnej správy"


Štatistiky "Portálu finančnej správy"